ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSOVEREENKOMST

1 – Inbegrepen
In (het bedrag van) de onderhoudsovereenkomst zijn de volgende kosten begrepen:
– APK keuringen
– Bekeuringen wegens technische mankementen aan de auto
– Alle onderhoud en reparaties, behalve die een gevolg zijn van molest, diefstal, oneigenlijk gebruik, nalatigheid of schade veroorzaakt door de bestuurder

2 – Niet inbegrepen
De volgende kosten zijn voor rekening van de bestuurder:
– Verzekering en wegenbelasting
– Bekeuringen anders dan in punt 1 vermeld
– Lidmaatschap van de ANWB (verplicht)
– Herstel van schade veroorzaakt door de bestuurder zelf
– Herstel van schade ten gevolge van molest, diefstal, oneigenlijk gebruik of nalatigheid
– Olie en koelvloeistof tussen de onderhoudsbeurten

3 – Ruilauto
Bij reparatie krijgt de bestuurder een ruilauto.

4 – Betaling

Het maandbedrag dient vooruit betaald te worden door middel van een periodieke overschrijving. Bij 3 maanden betalingsachterstand vervalt artikel 1.

5 – Kilometers

Standaard jaarkilometrage is 15.000 km. Daarna kost het € 0,_______ per kilometer.

6 – Opzeggen

Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

7 – Aansprakelijkheid

7.1 De bestuurder is aansprakelijk voor elke motorschade die voorvloeit uit olie- of vloeistofgebrek. De auto dient tijdig te worden aangeboden voor een onderhoudsbeurt, zoals vermeld op het onderhoudskaartje.

7.2 In geval van schade, molest, diefstal, oneigenlijk gebruik of verlies van de auto door schuld of nalatigheid van de bestuurder, wordt de dagwaarde van de auto vastgesteld door de waarde bij het begin van de overeenkomst te verminderen met de reeds verstreken afschrijvingstermijnen, plus de restwaarde.

8 – Onderhoud en reparatie

Alle onderhoud en reparatie wordt verricht door Garage Verder, Kernkade 22, 3542 CH Utrecht, alwaar de auto dient te worden aangeboden.

9 – Beëindiging overeenkomst

De ene Partij is gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden per aangetekende brief, wanneer de andere Partij:

– haar verplichtingen ook na ingebrekestelling met inachtneming van een redelijke termijn, niet nakomt;

– surseance van betaling en/of faillissement aanvraagt of verkrijgt; al dan niet vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat.

10 – Overige bepalingen

10.1 Van deze overeenkomst kan door Partijen slechts na voorafgaand schriftelijk akkoord worden afgeweken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van één der Partijen op deze overeenkomst is door beide Partijen nadrukkelijk uitgesloten.

10.2 Een Partij bij deze overeenkomst zal zijn rechten en verplichtingen niet zonder voorafgaande toestemming van de andere Partij aan een derde mogen overdragen.

10.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met (de totstandkoming van) deze overeenkomst zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Op grond van de informatie op deze website kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard of gesteld. Verdervervoer behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.